Wygraj zestaw Semilac do wykonywania manicure hybrydowego
Kobieta Paznokcie Testy

Wygraj zestaw Semilac do wykonywania manicure hybrydowego

Share On Facebook

Hej Kochane, mamy dla Was wyjątkowy konkurs! Do wygrania dwa Zestawy Semilac Compact Lampa LED 6W. Są to pełnowartościowe zestawy startowe do wykonywania i usuwania manicure hybrydowego Semilac.

Co zrobić, aby je otrzymać?

1. Jeśli chcesz polub Fanpage na FB Semilac i Beautybag.pl
2. Będzie nam miło jeśli udostępnisz post konkursowy z filmikiem z FB na swoim wallu.
3. Skomentuj artykuł „Legendarna czerwień gwiazdą tej jesieni”.
4. Pod postem konkursowym na FB wstaw zdjęcie swoich paznokci. Pochwal się stylizacją, kolorkiem – nie ważne czy to żel, lakier, czy hybryda 🙂
Konkurs trwa od 21 września do 5 października.

REGULAMIN KONKURSU

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Organizatorem konkursu jest Horex.pl z siedzibą w Zielonej Górze, adres: ul. Stefana Batorego 16/5 65-084 Zielona Góra.Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
1.3. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora i na Beautybag.pl.
1.4. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
1.5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy i inne osoby współpracujące przy organizacji i prowadzeniu Konkursu, jak również członkowie rodzin wyżej wymienionych osób i osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym.

2. CZAS TRWANIA KONKURSU
2.1. Konkurs będzie przeprowadzony na Fanpage na Facebook-u Beautybag.pl. Oficjalne ogłoszenie Konkursu ukaże się w dniu 21.09.2017 na Fanpage na Facebook-u Beautybag.pl.
2.2. Konkurs będzie trwał w dniach od 21.09.2017 do 05.09.2017 r. do godz. 10.00 i tylko w tym okresie można dokonywać zgłoszeń do Konkursu.
2.3 Rozwiązanie Konkursu nastąpi nie później jak do końca dnia 05.09.2017. Laureat zostanie powiadomiony o wygranej za pośrednictwem Facebook-a w wiadomości prywatnej.
3. PRZEBIEG KONKURSU
3.1. Aby wziąć udział w konkursie należy: skomentować artykuł „Legendarna czerwień gwiazdą tej jesieni” oraz pod postem konkursowym wstawić zdjęcie swoich paznokci.
3.2. Jeden uczestnik może wziąć udział w Konkursie kilka razy, tj., może przesłać kilka Zgłoszeń do Konkursu, ale może wygrać tylko jedną nagrodę.
3.3. Zgłoszenia konkursowe powinny być treściami stworzonymi przez uczestnika konkursu (uczestnik musi być właścicielem zgłoszonych zdjęć). Treść Zgłoszeń nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa ani praw osób trzecich, jak również nie może zawierać zwrotów powszechnie uznanych za obelżywe. Zgłoszenia konkursowe niespełniające wymogów Regulaminu będą wykluczane z Konkursu przez Organizatora.
3.4. W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu Organizator powoła trzyosobową komisję (zwaną dalej „Komisją”), w skład której wejdzie trzech przedstawicieli Organizatora. Komisja zobowiązana będzie do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu przez uczestników i podejmowania innych czynności, wskazanych w Regulaminie. W razie braku porozumienia wszystkich członków Komisji, decyzje Komisji zapadają większością głosów.
3.5. Komisja, spośród wszystkich Zgłoszeń do Konkursu, wybierze 2 najbardziej ciekawe stylizacje.
3.6. Przy wyborze najlepszego Zgłoszenia Komisja będzie się kierować własnym uznaniem, biorąc pod uwagę walory artystyczne i merytoryczne Zgłoszenia, w szczególności oryginalność i umiejętności uczestnika – autora Zgłoszenia, oraz adekwatność Zgłoszenia do tematu zadania konkursowego. Decyzje Komisji są ostateczne. Nie ma znaczenia kolejność Zgłoszeń.
4. PRAWA AUTORSKIE. DANE OSOBOWE 4.1. Uczestnik niniejszym oświadcza, że: (i) jest jedynym autorem Zgłoszenia zgłoszonego przez niego do Konkursu; (ii) Zgłoszenie nie narusza praw osób trzecich; (iii) przysługują mu wyłączne i niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe do Zgłoszenia; (iv) Zgłoszenie nie stanowi opracowania w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
4.2. Z chwilą dokonania zgłoszenia do Konkursu Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do zgłoszonego w Konkursie Zgłoszenia, zwanej dalej „Utworem”, w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności w celu zamieszczenia Zgłoszenia na Fanpage’u BeautyBag.pl, na czas trwania Konkursu, bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
1) zwielokrotnianie określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 2) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, jak również publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet), w tym w serwisach mobilnych i w aplikacjach mobilnych.
4.3. Laureat wyłoniony w wyniku procedury opisanej w pkt 3 Regulaminu, z chwilą zawiadomienia laureata o wygranej w Konkursie, udziela Organizatorowi, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do zgłoszonego w Konkursie Zgłoszenia, zwanego dalej „Zgłoszeniem”, na okres 5 lat, bez ograniczeń terytorialnych, wraz z prawem do sublicencji na rzecz osób trzecich, na polach eksploatacji wskazanych w pkt 4.2 powyżej oraz: 1) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Utworu; 2) wykorzystanie Utworu i jego fragmentów w celach promocyjnych i reklamowych, we wszelkich formach reklamy i promocji, w tym: w formie reklamy prasowej, telewizyjnej, kinowej, zewnętrznej i internetowej, na dowolnych stronach i domenach internetowych i w serwisach mobilnych, w materiałach i gadżetach promocyjno-reklamowych, i innych formach promocji, na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w niniejszym pkt; 3) wykonywanie autorskiego prawa zależnego do Utworu (rozporządzanie i korzystanie z opracowania Utworu) wraz z prawem do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Utworu, na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w niniejszym pkt. 4.4. Laureat wyłoniony w wyniku procedury opisanej w pkt 3 Regulaminu, zobowiązuje się do zawarcia z Organizatorem, na zasadzie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, umowy przenoszącej autorskie prawa majątkowe do Zgłoszenia konkursowego, zwanego dalej „Utworem”, na Organizatora na wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili przeniesienia praw, w szczególności na polach eksploatacji wskazanych w pkt 4.3 powyżej. Z chwilą zawarcia ww. umowy licencja na rzecz Organizatora / Przyrzekającego nagrody, o której mowa w pkt 4.3, wygasa.
4.5. Uczestnik i laureat wyrażają niniejszym zgodę na rozpowszechnianie Utworu bez oznaczania imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem (nickiem) autora – uczestnika lub laureata.
4.6. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Organizator oświadcza, że będzie przetwarzała dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, adres email, numer telefonu komórkowego, adres zamieszkania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.. w celu realizacji umowy przystąpienia do Konkursu i prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. Organizator gwarantuje prawo wglądu uczestnika do jego danych osobowych i do ich poprawiania, jak również do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych uczestnika. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Konkursie i odbioru nagrody.
5. NAGRODY 5.1. Nagrodami przeznaczonymi dla Laureata Konkursu są zestawy Zestawy Semilac Compact Lampa LED 6W.
5.2. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej najpóźniej w terminie 10 dni od daty rozwiązania Konkursu wskazanej w pkt.
5.3. W przypadku, jeżeli laureat w ciągu 14 dni kalendarzowych od powiadomienia o wygranej przez Organizatora, nie poda w wiadomości zwrotnej danych wskazanych w pkt 5.2 powyżej Organizator prześle laureatowi wiadomość prywatną wyznaczając mu dodatkowy 14 dniowy termin do wykonania ww. czynności. W przypadku, jeżeli laureat nie dochowa również dodatkowego terminu, jego prawo do nagrody wygasa. W takim przypadku Organizator może przyznać nagrodę kolejnemu laureatowi wyłonionemu zgodnie z Regulaminem.
5.4. Z uwagi na to, że wartość każdej z nagród nie przekracza kwoty 760 zł, są one objęte zwolnieniem z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2010 r. nr 51, poz. 307).
5.5. Nagrody do poszczególnych laureatów zostaną wysłane pocztą lub przesyłką kurierską na koszt Organizatora pod adres zamieszkania wskazany przez laureata, najpóźniej w terminie 28 dni od dnia powiadomienia laureata o wygranej albo od chwili spełnienia przez laureata wszystkich wskazanych w Regulaminie warunków do odbioru nagrody – w zależności od tego, co nastąpi później.
5.6. W przypadku nie podjęcia przez laureata nagrody w terminie 14 dni od dnia postawienia jej do dyspozycji laureata, prawo do nagrody wygasa.
5.7. Organizator zastrzega, że nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody. W odniesieniu do nagród o charakterze uprawnienia do otrzymania świadczenia (np. kupon na realizację usługi, zabiegu, zaproszenie, itp.) nagrodę stanowi kupon imienny.
6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 6.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać najpóźniej w terminie 45 dni od dnia rozwiązania Konkursu, tj., od ogłoszenia listy laureatów zgodnie z pkt 2.3 powyżej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres email Organizatora: redakcja@beautybag.pl lub w formie pisemnej na adres Organizatora: Horex.pl Zielona Góra ul. Stefana Batorego 16/5 z dopiskiem o treści: „Reklamacja – Jesienne stylizacje”. 6.2. Reklamacje pisemne należy wysłać listem poleconym. Decyduje data stempla pocztowego.
6.3. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres – w przypadku reklamacji w formie pisemnej, numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
6.4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję. Komisja będzie rozpatrywać reklamacje uczestników na podstawie Regulaminu. Komisja rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
6.5. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma rozstrzygnięcie Komisji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email, z którego przesłała reklamację lub na piśmie na adres podany przez nią w reklamacji – w zależności od sposobu przesłania reklamacji do Organizatora.

Przeczytaj również: Legendarna czerwień gwiazdą tej jesieni.

Pierwszy komentarz dla “Wygraj zestaw Semilac do wykonywania manicure hybrydowego

Comments are closed.